Διαχείριση

Διαχείριση

Διαχείριση Εγγυήσεων και Ανταλλακτικών
Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία συνολικής διαχείρισης εγγυήσεων του εξοπλισμού και των πιθανών ανταλλακτικών. Με τον τρόπο αυτό, σας απαλλάσσουμε από χρονοβόρες, επίπονες και σύνθετες διαδικασίες. Έχουμε συνεχή επικοινωνία με όλους τους αντίστοιχους προμηθευτές, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός ή να σας δώσουμε λύση στον εκτός εγγύηση εξοπλισμό.

Υπηρεσίες Συνεχούς Βελτίωσης & Αναβάθμισης
Με την μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης η Voltalia εξετάζει και αναλύει διεξοδικά και ιστορικά τις αιτίες για τα εμφανιζόμενα σφάλματα ανά μεμονωμένο περιστατικό. Στη συνέχεια αξιολογεί τη σειρά των εκτελεσθέντων δράσεων με σκοπό την επίλυση του προβλήματος, προκειμένου να βελτιώνει διαρκώς τις διαδικασίες και να προσφέρει έγκαιρη ανταπόκριση και διορθωτική επέμβαση πριν την εμφάνιση βλαβών και δυσλειτουργιών.
Βασική προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης είναι η εφαρμογή και ολοκλήρωση της Προβλεπτικής Συντήρησης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προβλεπτικής Συντήρησης, συντάσσεται μια λεπτομερής γνωμάτευση-αναφορά για τον πελάτη στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές βλάβες που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον καθώς επίσης και σχέδια δράσης για προτάσεις βελτίωσης, ανασχεδιασμού, επισκευών, κτλ.

Εγγυήσεις Απόδοσης
Η Voltalia προσφέρει στους πελάτες της, εγγύηση ελάχιστης διαθεσιμότητας (%AVA) καθώς επίσης και εγγύηση βαθμού απόδοσης (%PR) του Φ/Β σταθμού. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των ιστορικών δεδομένων καθώς επίσης και τεχνικό έλεγχο του φωτοβολταϊκού σταθμού (Technical Due Diligence). Η μέση ετήσια Διαθεσιμότητα των Φ/Β σταθμών που λειτουργούμε ξεπερνάει το 99,4%.

Comodo SSL