Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

H Voltalia δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα των πιστοποιήσεων και διαθέτει τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης. Οι πιστοποιήσεις αυτές εγγυώνται στους πελάτες της Voltalia, ότι το προσωπικό της εταιρείας και όλοι εμπλεκόμενοι εφαρμόζουν μεθόδους και διαδικασίες που κατοχυρώνουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

Επίσης, οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ως αντικειμενικό τεκμήριο αξιοπιστίας και εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει την νομική και οικονομική κάλυψη από Ασφαλιστική Εταιρεία των πιθανών αξιώσεων Εργοδότη ή Τρίτου, που προβάλλονται εις βάρος του παρέχοντος υπηρεσίες για ενδεχόμενη ζημιά από λάθος ή παράλειψή του στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των ισχυόντων κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η Voltalia είναι ασφαλισμένη από τηνLloyd’s Underwriters για:

  • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
  • Ασφάλιση Επαγγελματικής, Εργοδοτικής Ευθύνης


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, QMS, EN ISO 9001:2008


Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EMS, ISO14001:2015


Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας, OHSAS 18001