Η Εταιρία μας

Εταιρικός σκοπός

Διασφάλιση της Μέγιστης Παραγωγής και της Διαθεσιμότητας Λειτουργίας και

  • Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ
  • Τεχνική Υποστήριξη επενδύσεων ΑΠΕ
  • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, Συντήρησης και Διαχείρισης επενδύσεων ΑΠΕ
  • Διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας και υψηλών αποδόσεων της επένδυσης