Συντήρηση

Συντήρηση

Προληπτική Συντήρηση
Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει την περιοδική επιθεώρηση-αυτοψία, οπτικό και τεχνικό έλεγχο και την εκτέλεση μικροεπισκευών και αντικαταστάσεων πρώτης ανάγκης στον ενεργό εξοπλισμό σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια, με την εμπειρία των μηχανικών/τεχνικών που συντηρούν τον εξοπλισμό, τους σχετικούς κανονισμούς και διεθνή πρότυπα.
Όλοι οι έλεγχοι διενεργούνται τόσο στον ενεργό εξοπλισμό χαμηλής τάσης και μέσης τάσης όσο και στον βοηθητικό εξοπλισμό σύμφωνα με συγκεκριμένα Checklist της Voltalia ακλουθώντας τις απαιτήσεις συντήρησης που καθορίζουν οι κατασκευαστές του εξοπλισμού για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού.

  • CMMS, Λογισμικό Διαχείρισης Συντήρησης Εγκαταστάσεων
Η Voltalia για τη αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της συντήρησης, χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό CMMS, το οποίο αποτελεί τη νέα γενιά λογισμικού διαχείρισης φωτοβολταϊκών εγκαταστατών και συμβάλει τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας τη εταιρίας όσο και του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη. Στον κάθε πελάτη αρχικά παρέχεται μια ειδική άδεια πρόσβασης σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον Φ/Β σταθμό του και με αυτό τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη σύμβασή του με ασφάλεια και διαφάνεια.

  • Καθαρισμός Πλαισίων
Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση τακτικών περιοδικών καθαρισμών των φωτοβολταϊκών πλαισίων με χρήση ειδικού εξοπλισμού που δεν προκαλεί φθορές στην επιφάνεια τους. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους, ώστε να αποφεύγεται η απότομη θερμοκρασιακή μεταβολή στην επιφάνεια των πλαισίων και να αποτρέπεται ενδεχόμενη θραύση τους.

  • Χλοοκοψία
Μια υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Φ/Β σταθμού η οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η τακτική χλοοκοψία διασφαλίζει καταρχήν παθητική πυρασφάλεια, εύκολη προσβασιμότητα, αποφυγή ανεπιθύμητων σκιάσεων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον Φ/Β σταθμό ως μια απόλυτα προσεγμένη εγκατάσταση.

Επεμβατική Συντήρηση
Η Επεμβατική ή διορθωτική συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης βλαβών που εμφανίζονται συνήθως αιφνίδια στον εξοπλισμό και προκαλούν την μερική ή την ολική ακινησία του. Στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση και άμεση αποκατάσταση της βλάβης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού με ελαχιστοποίηση των τυχόν απωλειών ενεργειακής απόδοσης και παραγωγής. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και την αποκατάσταση της βλάβης, με χρόνο απόκρισης 24-48 ώρες από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.
Με τη συνδυαστική χρήση των υπηρεσιών επιτήρησης, HelpDesk και CMMS ο υπεύθυνος λειτουργίας του Φ/Β σταθμού ενεργοποιεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας δημιουργείται στο κέντρο ελέγχου της Voltalia μία ειδοποίηση, υπό τη μορφή «συναγερμού», που ενημερώνει για το είδος και τη σοβαρότητα της βλάβης. Ο «συναγερμός» δημιουργεί μια Εντολή με την οποία ειδοποιείται ο Εντεταλμένος Τοπικός Τεχνικός / Συντηρητής του έργου ο οποίος σπεύδει για άμεση επέμβαση, διαπίστωση και ενημέρωση.

Προβλεπτική Συντήρηση
Η προβλεπτική συντήρηση αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο συντήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμβάλει στο να επισημαίνονται εγκαίρως επικείμενα προβλήματα και να επιλύονται προτού επηρεάσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η Voltalia έχει οργανώσει συγκεκριμένες διαδικασίες, εξοπλισμό και εξειδικευμένους μηχανικούς για τη εφαρμογή της.
Η προβλεπτική συντήρηση στηρίζεται ουσιαστικά στην εκτίµηση της πραγματικής φυσικής κατάστασης του εξοπλισμού και στοχεύει στη σταδιακή μετατόπιση των εργασιών συντήρησης από εργασίες αποκατάστασης-επισκευής βλαβών, σε διαδικασίες πρόληψης-πρόβλεψης.
Στην προβλεπτική συντήρηση, ο ενεργός εξοπλισμός παρακολουθείται και γίνεται διάγνωση και εκτίµηση της κατάστασής του µε σκοπό την πρόβλεψη του χρονικού σημείου που πρόκειται να συμβεί ένα σφάλμα/βλάβη. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τις αιτίες της βλάβης σε πολύ αρχικό στάδιο συνεπώς να απομονώσουμε το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται βλάβες, µειώνεται η ζημία και η καταπόνηση του εξοπλισμού και κατά συνέπεια αφενός επεκτείνεται ο χρόνος ζωής του και αφετέρου μειώνεται η δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας. Οι τεχνικές προβλεπτικής συντήρησης περιλαμβάνουν τους συνολικούς ή δειγματοληπτικούς ελέγχους με θερµογραφική παρακολούθηση, μετρήσεις παλμογράφου, ανίχνευση PID, ανάλυση δονήσεων.

Βεβαιώσεις Συντήρησης
Η Voltalia μετά το πέρας κάθε προγραμματισμένης συντήρησης παραδίδει στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού:

  • Βεβαίωση Συντήρησης βάσει ISO 9001
  • Παράδοση συμπληρωμένου CheckList Ελέγχου & Σωστής Λειτουργίας